Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน


 

ประวัติผู้บริหาร
นายอานน รักการ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
 
 

แนะนำบุคลากร

นายเพิ่มศักดิ์ โพธิ์ทิพย์.jpg

ลิงค์สำหรับบุคลากร

 

ลิงค์สำหรับนักเรียน

 

หน่วยงานในสังกัด

 

 

ลิงค์เว็บ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้