Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน


 
ประวัติผู้บริหาร
นายไพโรจน์ สิงห์คราม
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
 
 

แนะนำบุคลากร

นางจันทร์แดง สิทธิบูรณ์.jpg

ผลการเรียน

 

รายงานข้อมูลหน่วยงานในสังกัด

 

 

ลิงค์เว็บ

ข้อมูลทั่วไป

 

     

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน      รูปคบเพลิงคู่หนังสือ

สีประจำโรงเรียน                        ฟ้า-เหลือง

                                                    สีฟ้า  หมายถึงความสดใส  รุ่งเรือง  ความก้าวหน้าทางการศึกษา

                                                    สีเหลือง  หมายถึง  ความมีระเบียบเรียบร้อย   ความพร้อมเพียง 

คำขวัญของโรงเรียน       วิชาการล้ำหน้า  กีฬาโดดเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้นำสังคม

อักษรย่อ    น.ว.พ.

คติธรรม    อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺทิตา     “บัณฑิตย่อมฝึกตน”