Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน


 

ประวัติผู้บริหาร
นายอานน รักการ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
 
 

แนะนำบุคลากร

นางสุวรรณี ศรีทาพุธ.jpg

ลิงค์สำหรับบุคลากร

 

ลิงค์สำหรับนักเรียน

 

หน่วยงานในสังกัด

 

 

ลิงค์เว็บ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้